programm01
programm02
programm03
programm04
lampe1active
lampe2normal
lampe3normal
lampe3normal1
lampe5normal
bar
item1